Privacy Verklaring

Reflexzonetherapie Pietersma, gevestigd aan Lokert 15 5632PK Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.fysiovoetreflex.nl
Adres: Lokert 15
Postcode: 5632PK
Woonplaats: Eindhoven
Telefoonnummer: +31 (0)6 26 19 87 99

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen (bijzondere persoonsgegevens).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bij minderjarige cliënten: ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Bankrekeningnummers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en telefonisch
 • Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: Huisarts, school van de minderjarige cliënt
 • Eventueel IP adres
 • Analytische data vanuit Hosting software en Google Analytics
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website

MEDISCH DOSSIER/ BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit omdat ik als complementaire of alternatieve zorgverlener geregistreerd ben bij RBCZ.
In het dossier worden, naast de door u gegeven medische informatie, gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

BEROEPSGEHEIM

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw medisch dossier. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens uit uw medisch dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Om informatie in te winnen bij andere behandelaars om mijn behandeling beter op u af te stemmen. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mijn boekhouder. De boekhouder heeft alleen toegang tot uw naam en voorletters. Incidenteel kan het voorkomen dat de boekhouder een factuur met uw gegevens bekijkt.
 • Analytische data vanuit Hosting software en Google Analytics en gegevens over uw activiteiten op mijn website worden gebruikt om mijn website optimaal te laten functioneren.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer zal ik alleen gebruiken in contact met u.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

DE RECHTEN VAN MINDERJARIGEN

De rechten van minderjarigen zijn vastgelegd in de WGBO
 • Bij kinderen tot 12 jaar is de schriftelijke toestemming van beide ouders/voogden vereist voor het behandelen. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie.
 • Bij jongeren van 12-16 jaar is de schriftelijke toestemming van beide ouders/voogden en de jongere zelf vereist. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de behandelaar van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben zelfstandig recht op informatie.

HET RECHT OP INZAGE, WIJZIGEN, WISSEN EN HET ONTVANGEN VAN ALLE GEREGISTREERDE GEGEVENS

 • Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om inzage in of afschrift van zijn medisch dossier. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek.
 • Dit recht is uitgebreid met het recht op elektronische inzage. In de praktijk zal dit binnen 2 tot 4 weken geregeld moeten zijn. Uw verzoek tot inzage in uw medisch dossier mag alleen geweigerd worden voor zover dit de privacy van iemand anders schaadt. Uiteraard moet dit wel aan u uitgelegd worden. Wordt er geweigerd en bent u het hiermee niet eens, vraag dan een andere therapeut om te bemiddelen.
 • Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar, dan hebt u toestemming van uw kind nodig.
 • Recht op kopie. Dit moet binnen een ‘redelijke’ termijn verstrekt worden. Hiervoor mogen kosten in rekening gebracht worden.
 • Recht om vergeten te worden. Als een cliënt aangeeft dat hij niet meer verder wil met de behandelingen en hij/zij wil niet dat zijn gegevens bewaard worden. Indien er geen andere wettelijke grond is om de gegevens te bewaren, moet hieraan gehoor gegeven worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. In het geval dat de cliënt aangeeft dat hij bij een andere therapeut verder behandeld wil worden.
 • Recht om uw gegevens te corrigeren. U kunt uw therapeut verzoeken om onjuistheden te laten aanpassen. Onjuistheden zijn bijvoorbeeld een foute vermelding van adresgegevens of verkeerde gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden.
 • Recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te voegen. Bent u het niet eens met een diagnose? Dan mag u een verklaring aan het medisch dossier laten toevoegen. Daarin staat uw (afwijkende) visie op de diagnose. Ook als uw behandelaar uw mening niet deelt, moet uw verklaring opgenomen worden in uw medisch dossier als u hierom verzoekt. Ook kunt u een niet-reanimeerverklaring aan uw dossier laten toevoegen.

INZAGE RECHT VAN NABESTAANDEN

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.
Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
 • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen.
 • Wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang.
 • Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

De hoofdregel voor het bewaren van medische gegevens is vastgelegd in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dat is 20 jaar. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. De belastingdienst heeft vastgelegd dat facturen 7 jaar bewaard moeten worden.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling reflexzonetherapie'
 • De kosten van het consult

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop of geef uw gegevens niet door aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit betreft mijn boekhouder en mijn webmaster.
In overleg en na toestemming met u, is het mogelijk dat ik met andere behandelaars van u contact heb over uw medisch dossier en uw klachten.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wijzigingen in de privacyverklaring van Reflexzonetherapie Pietersma worden gepubliceerd op mijn website www.fysiovoetreflex.nl. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt.

Bezoek ons

Lokert 15
5632 PK Eindhoven

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 26198799

REFLEXZONETHERAPIE – VOETREFLEX – VOETZOOLREFLEX - VOETREFLEXMASAGE – VOETREFLEXTHERAPIE – REFLEXOLOGIE EINDHOVEN - CONTACT

Alle rechten voorbehouden © , Fysiovoetreflex.nl
Website beheer en onderhoud door LinQxx - Lokaal gevonden worden